Neophodna dokumentacija za realizaciju usluge sastoji se u sledećem:

Ugovor o poslovnoj saradnji – uspostavljanje zajedničke saradnje radi ostvarivanja zajedničkih interesa. U našem slučaju, predmet Ugovora o poslovnoj saradnji jeste obavljanje povremenih, privremenih, sezonskih i sličnih poslova koji se, shodno propisima, obavljaju van radnog odnosa;

Uput za rad – dokument kojim se član upućuje na rad kod odredjenog poslodavca;

Račun – faktura – na osnovu popunjenog Uputa, Zadruga izdaje račun za plaćanje;

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima – Za određene poslove poslodavac ne mora sa radnikom da zaključuje Ugovor o radu, već može da ga angažuje po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po kome radnik nema sva prava koja bi inače imao kao zaposleni. Reč je o poslovima koji ne smeju da traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.