Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge je ugovor sa ograničenim trajanjem (do 120 radnih dana na jednom poslu), i odnosi se na poslove za koje poslodavac ne predviđa zasnivanje radnog odnosa sa radnikom , jer su to poslovi koji su po svom karakteru povremeni, sezonski, zbog povećanog obima posla i sl.
Ovi poslovi ograničeni su na period od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, s tim da ovo ograničenje važi za jedan određeni posao, a ne na sve poslove u toku godine.