Pravila

Šta je omladinska zadruga, koja je njena delatnost, koja su prava i obaveze zadrugara…?

Šta je omladinska zadruga?

Оmladinska zadruga je specifičan oblik netržišnog i neprofitnog privređivanja stimulisan poreskim olakšicama, radi izvršenja ekonomske, socijalne uloge za studente, đake i nezaposlenu omladinu. Zadruga obezbeđuje zadrugarima odgovarajuću pravnu i socijalnu sigurnost za vreme radnog angažovanja, odgovarajuće uslove za rad i zaštitu na radu, kao i sticanje radnih navika i praktičnih znanja potrebnih za stalno zaposlenje. Omladinska zadruga predstavlja način na koji se zadrugarima obezbeđuje da za potrebe poslodavaca, obavljaju povremene i slične poslove za koje se ne zasniva radni odnos, već se stiču sredstava za zadovoljavanje osnovnih, socijalnih, kulturnih i drugih ličnih i zajedničkih potreba zadrugara.

Delatnost omladinske zadruge

Predmet poslovanja (delatnost) omladinske zadruge jeste organizovanje zadrugara radi obavljanja povremenih, privremenih i sezonskih poslova za potrebe poslodavca, kao i poslova privremene zamene odsutnog radnika, povećanog obima rada, odnosno poslova iz delatnosti i van delatnosti poslodavca, za koje se ne zasniva radni odnos ili dok traje postupak prijema u radni odnos.

Poslodavac može biti svako poslovno sposobno, domaće i strano, pravno i fizičko lice, uključujuci radnje, preduzetnike i slično.

Zastupanje i predstavljanje

Zadrugu zastupa i predstavlja direktor zadruge, bez ogranicenja u okviru predmeta poslovanja zadruge.

Uslovi i način sticanja statusa zadrugara

Prilikom učlanjenja neophodna dokumentacija:

• Učenik – lična karta i potvrda o redovnom školovanju (ili đačka knjižica / svedočanstvo);
• Student – lična karta i potvrda sa fakulteta za tekuću godinu (ili indeks sa overenim semestrom za tekuću godinu);
• Nezaposleno lice – lična karta, diploma završene škole na uvid).

Svake godine se obnavlja članstvo i da podnose se dokazi da i dalje lice ispunjava uslove. Po propisima o zadrugama, isto lice ne bi smelo istovremeno da bude član dve zadruge.

Izvod iz Opštih pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (“Sl. list SRJ”, br. 20/98 i 7/2000 – odluka SUS, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 47/2010)

Član 23
“Zadrugar može biti student, učenik i nezaposleno lice, koje nije mlađe od 15 niti starije od 30 godina.”

Član 25
“Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se dokazi o ispunjenju uslova (lična karta, indeks, potvrda škole, potvrda o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokaz). Podaci o dokazima iz stava 1. ovog člana upisuju se u knjigu zadrugara.”

Način utvrđivanja i uplata članarine

Zadruga je nedobitna organizacija.
Sredstva za troškove poslovanja i druge zajednicke potrebe, obezbeduju zadrugari putem uplate članarine.

Članarina se uplaćuje godišnje u jednakom fiksnom iznosu (naplaćuje se prilikom prve isplate u godini).

Sredstva za troškove poslovanja i druge zajednicke potrebe se obračunavaju iz ukupno ostvarene (bruto) zarade zadrugara po jedinstvenoj stopi od 10% od neto zarade . Ova sredstva imaju karakter članarine (članskog doprinosa).

Prilikom ugovaranja osnova za obračun zarade, odnosno naknade za rad zadrugara, zadruga se pridržava minimalnih naknada koje utvrduje Savez.

Ostala prava i obaveze

Zadrugar ima pravo:
1. da obavlja poslove kod poslodavca pod jednakim uslovima, u skladu sa mogućnostima i kriterijumima za rad;
2. da ostvari naknadu za rad prema ugovoru sa poslodavcem;
3. na isplatu ostvarene zarade u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana od dana uplate sredstava od strane poslodavca;
4. da bira i bude biran u organe zadruge;
5. da podnosi predloge, predstavnike, žalbe, inicijative u vezi poboljšanja organizacije i uslova rada;
6. na sredstva i mere zaštite na radu koje obezbeduje poslodavac;
7. na osiguranje u slucaju povrede na radu;
8. da bude informisan o radu zadruge i
9. druga prava utvrdena Zakonom, Opštim i zadružnim pravilima i drugim opštim aktima Zadruge

Zadrugar ima obavezu:
– da se pridržava odredbi Opštih i zadružnih pravila;
– da čuva ugled Zadruge i zadrugarstva;
– da neguje princip solidarnosti i druge zadružne principe;
– da se pridržava radne i tehnološke discipline kod poslodavca;
– da iz bruto zarade obezbedi sredstva za zakonske obaveze i članarinu (članski doprinos) za troškove poslovanja i druge zajednicke potrebe;
– druge obaveze utvrdene Zakonom, Opštim i zadružnim pravilima i aktima Zadruge

Izvod iz Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Član 198.
Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.